A CNMC sanciona a 11 empresas por crear un cártel de servizos informáticos

xoves, 2 de agosto do 2018 Redacción

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) iniciou ha ano e medio unha campaña contra a fraude na licitación pública, e agora dá conta da sanción a 11 empresas por crear un cártel na subministración de servizos de informática e tratamento de datos á Administración Pública. A trama empresarial repartiuse os clientes, pactou os prezos e as condicións comerciais, e intercambiou información comercial sensible para encarecer a contratación pública. As sancións impostas elévanse no seu conxunto a 29,9 millóns de euros.
O 8 de marzo de 2015 a CNMC recibiu unha denuncia, e tras as investigacións realizadas e unha vista pública coas empresas implicadas, a CNMC considera acreditada unha infracción moi grave dos artigos 1 da Lei 15/2007 e 101 do Tratado de Funcionamento da UE, constitutiva de cártel.
As empresas involucradas operaban en todo o territorio nacional ofrecendo servizos de informática e de tratamento de datos, desde consultores na instalación de equipos informáticos e aplicación de programas, ata servizos de preparación de datos para o seu tratamento e servizos de bases de datos. Na meirande parte dos casos estes contratos levan a integración física de persoal das empresas incoadas ou das súas subcontratas nos cadros de persoal dos clientes como persoal de apoio. Entre os organismos afectados pola fraude atópanse a Axencia Tributaria, a xerencia de informática da Seguridade Social, e o Servizo Público de Emprego (SEPE), entre outras.
As condutas ilícitas realizadas afectan os procedementos de contratación, que se facían de diversas formas:
i) mediante a creación de UTE (Unións temporais de Empresas) de carácter instrumental;
ii) a subcontratación preferente de determinadas empresas ás que se aseguraba unha porcentaxe de facturación e unhas condicións máis vantaxosas que a outras empresas subcontratadas a cambio de que non participasen en ofertas alternativas na licitación;
iii) a presentación de ofertas de cobertura para asegurarse a adxudicación de contratos adxudicados mediante concurso ou procedementos negociados;
iv) a cesión de claves de patrimonio ou na inhibición da presentación de ofertas por certas empresas en determinados concursos para asegurarse a adxudicación dos mesmos e a cambio doutro tipo de favores. Con todo iso reducían a competencia entre as empresas que se presentaban ao concurso público.

Empresas participantes no cártel

A intensidade da participación das empresas variaba en función do organismo que convocaba as licitacións e do tipo de concurso. Os instigadores da trama foron dúas: Indra e SAG. Na repartición do mercado participou un grupo de nove empresas con distintos graos de responsabilidade: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture e Next. A esta lista hai que sumar outras tres empresas para as que non existen probas suficientes. As empresas sancionadas son:
- Indra Sistemas SA: 13,5 millóns de euros
- SAG (Software AG) España SA: 6 millóns de euros
- Atos Spain SA: 5 millóns de euros
- Connectis ICT Services SA.: 1,8 millóns de euros
- IBM ( International Business Machines) SA: 940.000 euros
- Everis Spain SL: 800.000 euros
- Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros
- Cibernos Consulting SA: 616.038 euros
- Gesein SL: 320.969 euros
- Accenture SL e Accenture Outsourcing Services SA: 300.000 euros
- Next Computer Services SA: 46.760 euros
Contra esta Resolución non cabe recurso algún en vía administrativa, podendo interpoñerse recurso contencioso-administrativo na Audiencia Nacional no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da súa notificación.

PUBLICIDADE